KASIT program prepared me to practice information technology careers and research professionally and ethically. Strongly agree
My KASIT degree helped me to find a job opportunity or to be accepted in a higher degree program. Strongly agree
After my graduation, I configured out that KASIT was able to conduct a high quality program and research that comply with the Jordanian job market requirements. Strongly agree
The education that I attained during my study at KASIT was useful in my career life. Strongly agree
KASIT coursework helped me to develop my programming skills. That helped me to hunt a job opportunity or to be successful in my after-graduation career or research. Strongly agree
KASIT education helped me to develop my research and communication skills that I found them very important after my graduation. Strongly agree
The graduation project that I did at KASIT was really a good starting point for my future career, research, or study. It also improved my teamwork skills. Strongly agree
In case that I would like to continue my graduate studies, KASIT program is  a good foundation for any relevant future degree.  
During my study, KASIT was able to provide me with an appropriate educational and research environment and facilities. Strongly agree
After my graduation, I found that the following courses that I took at KASIT were the most import in my career, research, or study.
Một hệ thống nhận dạng số tương tự được hầu hết các chính phủ trên thế giới sử dụng, tuy nhiên độ dài của số, mục đích cụ thể và thuật ngữ dùng để chỉ nó có thể khác nhau. Hầu hết các tên thông dụng cho số nhận dạng quốc gia là mã cá nhân hoặc mã ID hoặc số ID; mã định danh cá nhân; số an sinh xã hội; sô bảo hiểm quôc gia; mã số thuế nhà nước; số hồ sơ thuế; số CNMD; số đăng ký; số bảo hiểm xã hội; số cá nhân v.v. Xem tại đây: https://thamtuuylong.com/dich-vu-tra-cuu-thong-tin-ca-nhan-tu-cmnd.html​


Một số dịch vụ điện tử sẽ yêu cầu bạn nhập mã cá nhân hoặc số nhận dạng quốc gia ngoài tên người dùng của bạn (hoặc thay vì mã này, nếu nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ) khi bạn muốn đăng nhập bằng Smart-ID.

NB! Nếu bạn chưa có số nhận dạng quốc gia và bạn đã đăng ký tài khoản Smart-ID bằng số hộ chiếu hoặc số thẻ ID của mình, bạn có thể sử dụng cùng một số thay cho số nhận dạng quốc gia (nó có thể được gọi là mã cá nhân , Mã ID, v.v. trong cửa sổ đăng nhập).

Số nhận dạng quốc gia của bạn (số ID quốc gia, mã cá nhân hoặc mã ID) là một số gồm 11 chữ số duy nhất do tiểu bang chỉ định và được sử dụng cho mục đích nhận dạng ở tất cả các Quốc gia vùng Baltic.

Số nhận dạng được in trên tất cả các giấy tờ tùy thân quốc gia của bạn, chẳng hạn như thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy phép cư trú của bạn, v.v. Nó thường ở bên cạnh hoặc bên dưới tên của bạn hoặc ngày sinh của bạn. Tìm một số có 11 chữ số chứa ngày sinh của bạn ở định dạng năm-tháng-ngày hoặc ngày-tháng-năm. Ví dụ: nếu bạn sinh vào ngày 30 tháng 10 năm 1980, hãy tìm một số có chứa 801030 (ở Estonia và Lithuania) hoặc một số có chứa 301080 (ở Latvia). Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, Latvia chỉ định các mã cá nhân mới bắt đầu bằng “32” và không chứa ngày sinh!
After my graduation, I found that the following events, training sessions, or projects that I participated in during my stay at KASIT were useful in my after-graduation life, career, or study.
As a KASIT alumni, I deem that my following comments are necessary to develop KASIT's programs, research,  and educational environment.