Deanship Office


The Deanb.hammo[at]ju.edu.jo

Dr. Bassam Hammo

Phone :+962 6 5355000
Extension :22600
CV :
Dr Bassam Hammo CV.pdf    
Deputy Deanm.abushariah[at]ju.edu.jo

Dr. Mohammad Abushariah

Phone :+962 6 5355000
Extension :22551
CV :
CV_Mohammad_Abushariah.pdf    
Assistant Dean for Automated Examsj.alsakran[at]ju.edu.jo

Dr. Jamal Alsakran

Phone :+962 6 5355000
Extension :22633
CV :
Jamal's CV Sept-02-2012.pdf    
Assistant Dean for Development and Quality Affairsh.sawalqah[at]ju.edu.jo

Dr. Hamad Alsawalqah

Phone :+962 6 5355000
Extension :22643
CV :
Curriculum Vitae-Hamad.pdf    
Assistant Dean for Laboratory Affairsbashar.shboul[at]gmail.com

Dr. Bashar Al-Shboul

Phone :+962 6 5355000
Extension :22640
CV :
Bashar Al Shboul Resume ABET 2015.pdf    
Assistant Dean for Students Affairsr.obiedat[at]ju.edu.jo

Dr. Ruba Obiedat

Phone :+962 6 5355000
Extension :22560
CV :
Ruba_Obiedat CV.pdf